Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011030192


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Identifikační číslo:
00006599
Poštovní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
Obec:
Praha 1
PSČ:
118 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Tel.:
+420 224002111
K rukám:
Mgr. Radek Jiránek
       
E-mail:
verejnezakazky@vlada.cz
Fax:
+420 257531283
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.vlada.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.vlada.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.vlada.cz/vz00000475
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
https://zakazky.vlada.cz/vz00000475
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Organizační, odborné a technické zabezpečení vlády České republiky

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 13
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: ČR
Kód NUTS CZ0 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hostingu pro webové stránky mediální kampaně www.hatefree.cz a jejich správy, dále pak dodání reklamního kreditu na sociální síti Facebook a správa této reklamy. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním rozpočtem České republiky.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
79341000-6
 
Další předměty
72415000-2
72267000-4
79341100-7
79341200-8
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
400 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
30/04/2017 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním rozpočtem České republiky. Ceny plnění budou hrazeny do 21 dnů od doručení faktury.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč je povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) seznam významných služeb a
b) osvědčení o odborné kvalifikaci.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech.

Seznam významných služeb lze předložit ve formě dle vzoru uvedeného v příloze C zadávací dokumentace. Přílohou seznamu významných služeb musí být:
a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,
a tyto přílohy musí osvědčovat splnění výše uvedených požadavků.


Uchazeč předloží dle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, které budou odpovědny za poskytování služeb.


K prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč v nabídce předloží:
a) seznam členů týmu s uvedením:
i. jména a příjmení členů týmu,
ii. relevantní praxe (subjekt, u kterého byla realizována, obsah a délka);

b) podepsané strukturované profesní životopisy členů týmu, z jejichž obsahu bude zřejmé splnění uvedených podmínek.
Osvědčení o odborné kvalifikaci lze předložit ve formě dle vzoru v příloze D zadávací dokumentace s příslušnými přílohami.

Pokračování v VI.3) DALŠÍ INFORMACE
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Seznam významných služeb:

Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval níže uvedené významné služby:
1. služby naprogramování webu nebo správy webu vč. úprav, přičemž v rámci těchto služeb poskytl
i. alespoň 1 službu naprogramování webu nebo správy webu vč. úprav ve finančním objemu minimálně 200.000 Kč,
ii. alespoň 3 služby naprogramování webu nebo správy webu vč. úprav, přičemž se jednalo o web postavený na Open Source CMS (bez stanovení minimálního finančního objemu),
iii. alespoň 3 služby naprogramování webu nebo správy webu vč. úprav, přičemž se jednalo o web s responzivním designem (bez stanovení minimálního finančního objemu),

Pokračování v VI.3) DALŠÍ INFORMACE
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
čj. 26/2016-ASZ
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 013-018728 ze dne 20/01/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 18/04/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
180
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/04/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
sídlo zadavatele
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Pracovníci oddělení veřejných zakázek. Zástupci uchazeče se prokáží plnou mocí nebo občanským průkazem, pokud se jedná o statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Doplnění oddílu II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): 79341400-0

Doplnění oddílu III.2.3) Technická způsobilost, Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

iv. alespoň 3 služby naprogramování webu nebo správy webu vč. úprav, přičemž se jednalo o web s minimálním počtem 10 typových stránek (bez stanovení minimálního finančního objemu);
přičemž naplnění dílčích podmínek dle bodů i až iv může být osvědčováno totožnými službami (zakázkami) pro více bodů.

Tzn. uchazeč může osvědčit např. 1 službu naprogramování webu postaveného na Open Source CMS a 1 službu naprogramování webu s responzivním designem 1 totožnou službou (zakázkou) nebo i třeba 1 totožnou službou (zakázkou) prokázat body i až iv (ale body ii až iv je samozřejmě nutné prokázat 3x). Není tedy třeba doložit 10 služeb pro prokázání bodů i až iv, nejnižší možný počet jsou 3 služby, pokud splňují zároveň všechny podmínky tohoto bodu 1 (tzn. lze doložit 3 služby, z nichž každá splňuje podmínky dle bodů ii až iv a alespoň 1 z nich splňuje podmínku dle bodu i). Pakliže uchazeč bude prokazovat splnění bodů i až iv totožnými službami (zakázkami), vyplní je v tabulce v IV.1 dle přílohy C opakovaně do každé z kolonek.
2. alespoň 2 služby správy reklamy na Facebooku v délce minimálně 6 měsíců každá (bez stanovení minimálního finančního objemu).

Osvědčení o odborné kvalifikaci:

1. minimálně 1 osoba – HTML a CSS kodér:
- min. 5 let praxe na pozici HTML a CSS kodér,
- podílela se na min. 5 projektech s responzivním designem v pozici HTML kodér;
2. minimálně 1 osoba - projektový manažer:
- min. 5 let praxe na pozici projektový manažer,
- podílela se na min. 7 projektech na pozici projektový manažer, přičemž alespoň 2 z těchto projektů byly v ceně min. 100.000 Kč vč. DPH každý;
3. minimálně 1 osoba - stálý pracovník technické podpory:
- min. 5 let praxe na pozici pracovník technické podpory;
4. minimálně 1 osoba - social media konzultant:
- min. 3 roky praxe na pozici social media konzultant.
Uchazeč musí obsadit všechny 4 pozice členů týmu, je však možné opakování osob na některých pozicích tak, že tým bude tvořen min. 2 odlišnými osobami (např. 1 osoba může být současně HTML a CSS kodér a stálý pracovník technické podpory). Pakliže uchazeč bude prokazovat splnění bodů 1 až 4 opakujícími se osobami, vyplní je v tabulce dle přílohy D opakovaně do každé z kolonek.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh