Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011083013


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Identifiakční číslo:
00006599
Poštovní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
Obec:
Praha 1
PSČ:
118 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor výzkumu, vývoje a inovací
Tel.:
+420 224002111
K rukám:
PhDr. Zdeněk Roll, CSc.
       
E-mail:
verejnezakazky@vlada.cz
Fax:
+420 257531283
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.vlada.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.vlada.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zpracování Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 8 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
ČR
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba na zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
5 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
73000000-2
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
07/04/2014 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele:

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím a jejich předložení vládě ukládá Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) zákon č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětná analýza bude využita při přípravě státního rozpočtu, k upřesnění dokumentů navazujících na Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále k přípravě koncepčních a analytických dokumentů pro oblast VaVaI.
Tato služba bude poptávána formou nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

b) Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba na zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím.
Analýza bude zpracována v následující struktuře: I. Shrnující část (Shrnutí základních ukazatelů z oblasti VaVaI, Makroekonomický rámec analýzy VaVaI); II. Výkladová část (A. Investice do výzkumu a vývoje, B. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, C. Výsledky výzkumu a vývoje, D. Inovace, E. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, F. Využití prostředků ze strukturálních fondů na VaVaI); III. Přílohová část (Souhrnné tabulky dat, Metodika šetření a definice ukazatelů, Seznam zkratek a Informační zdroje). Podrobnější specifikace jednotlivých částí analýzy, včetně indikativního seznamu ukazatelů a zdrojů dat, bude uvedena v zadávací dokumentaci.
Předmětná veřejná zakázka bude realizována dodavatelsky formou služby na základě uzavřené smlouvy. Průběh plnění bude postupný po celou dobu trvání smlouvy dle harmonogramu, který bude její součástí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Požadavek na zajištění služby vychází z § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, tj. z povinnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace zabezpečit zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich předložení vládě.
Předmět veřejné zakázky povede k přímému naplnění potřeb zadavatele.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Plnění bude zahájeno od podpisu smlouvy (předpoklad od června 2014) a smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Termíny plnění v jednotlivých letech budou stanoveny v harmonogramu pro zpracování Analýzy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Financování VZ v roce 2014 (ve výši 1,25 mil. Kč) je zajištěno v rámci schválených prostředků na V,V a I v rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2014. Prostředky na financování VZ v roce 2015 (ve výši 1,25 mil. Kč) budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2015 a prostředky na léta 2016 a 2017 budou zapracovány do střednědobého výhledu státního rozpočtu.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
07/03/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh