Formulář CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Název formuláře Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2023-046233


Oddíl I: Zadavatel

I.1) Název a adresa

Název:
IČO:
Ulice a číslo popisné:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Stát:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

I.2) Komunikace

Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)
Zaslání neuveřejněné části zadávací dokumentace lze požadovat na adrese:
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis

II.1.1) Název:
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Hlavní kód CPV:
Kód NUTS:
Hlavní místo dodání nebo plnění:
II.1.3) Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.1.4) Informace o variantách
II.1.5) Informace o vyhrazené veřejné zakázce
II.1.6) Informace o rámcové dohodě nebo dynamickém nákupním systému
II.1.7) Informace o rámcové dohodě
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové dohody:
II.1.8) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
(Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu:

II.2) Rozsah veřejné zakázky

II.2.1) Celková předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

II.3) Časový rámec

II.3.1) Doba trvání zakázky, rámcové dohody či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících:
 
nebo
 
Doba trvání ve dnech:
(ode dne uzavření smlouvy)
nebo
Začátek:
(dd.mm.rrrr)
Konec:
(dd.mm.rrrr)
V případě rámcových dohod – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

II.4) Informace o částech

II.4.1) Dělení na části
Zakázka je rozdělena na části
Nabídky mohou být předkládány pro
 
Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu dodavateli:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat zakázky kombinující níže uvedené části nebo skupiny částí:

II.5) Popis části

 (Oddíl prosím opakujte, kolikrát je třeba)
II.5.1) Název části:
Část zakázky č.:
II.5.2) Popis části zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.5.3) Dodatečné CPV a NUTS kódy
Hlavní kód CPV:
Kód NUTS:
II.5.4) Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
II.5.5) Údaj o době trvání nebo datu zahájení / dokončení
(jsou-li odlišné pro jednotlivé části)
Doba trvání v měsících:
 
nebo
 
Doba trvání ve dnech:
(ode dne uzavření smlouvy)
nebo
Začátek:
(dd.mm.rrrr)
Konec:
(dd.mm.rrrr)
II.5.6) Údaj o hodnotících kritériích
(jsou-li odlišná pro jednotlivé části)
 
 
 
 
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
 
Kritérium:
Váha:
 
Další informace o hodnotících kritériích:
II.5.7) Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast
(je-li odlišná pro jednotlivé části)
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
II.5.8) Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek
(jsou–li odlišné pro jednotlivé části)
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
Místo:
Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Oddíl III: Řízení

III.1) Popis

III.1.1) Druh řízení
III.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení
(v případě jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem)
Předpokládaný počet zájemců:
nebo Předpokládaný minimální počet:
/
Maximální počet:

III.2) Hodnotící kritéria

III.2.1) Hodnotící kritéria
 
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
 
Kritérium:
Váha:
 
Další informace o hodnotících kritériích:
III.2.2) Informace o elektronické aukci
(podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci)

III.3) Administrativní informace

III.3.1) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
III.3.2) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
III.3.4) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
Místo:
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Oddíl V: Doplňující informace

V.1) Další informace:

V.2) Datum odeslání tohoto oznámení:

13.10.2023